Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky
spoločnosti TS comp s.r.o. pre nákup tovaru na stránke www.vonacik.sk

článok  I.
Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti TS comp s.r.o. so sídlom Vrlíková 1183/6, 031 01 Liptovský Mikuláš,  IČO: 50 436 431 ,  web: www.vonacik.sk zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vložka č. 64964/L, výška zapísaného základného imania: 5000 EUR, rozsah splatenia: 5 000 EUR,  e-mail: info@vonacik.sk, upravujú práva a povinnosti vzniknuté zo zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou TS comp s.r.o. a klientmi pri nákupe tovaru. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a zmluvy o nákupe vzdelávacích kurzov uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim  a klientom.
Predávajúci je spoločnosť TS comp s.r.o. , ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetu predáva svoj tovar.
Klientom sa rozumie na účely elektronického nákupu tovaru podľa týchto VOP osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej ani inej podnikateľskej činnosti. Klient je osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.vonacik.sk, ktorá uzatvorila so spoločnosťou TS comp s.r.o. zmluvu na diaľku v súlade s týmito VOP a ktorej predmetom je tovar.
Elektronická objednávka je úkon klienta v súvislosti s internetovým obchodom, ktorý vyjadruje vôľu klienta nakúpiť tovar na webovej stránke www.vonacik.sk, t.j. odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o klientovi a zoznam objednaných tovarov z ponuky predávajúceho. Odoslaním elektronickej objednávky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých elektronickým formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať :
Meno a priezvisko klienta alebo názov spoločnosti
Adresu trvalého bydliska klienta alebo sídla spoločnosti
E-mailovú adresu
Telefónne číslo klienta
Názov tovaru
Cenu za jednotlivý tovar a cenu celkom
Dátum vystavenia elektronickej objednávky
Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru a nepovažujú sa za záväzné.  Spoločnosť TS comp s.r.o. vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde úhradou celej výšky kúpnej ceny klientom a jej elektronickým potvrdením prijatia zo strany predávajúceho, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah t.j. zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a klientom.
Cena je celková cena uvedená v elektronickej objednávke, najmä cena za všetky tovary, ktoré si klient objednal a sú uvedené v objednávke.  Platia výhradne ceny uvedené na internetovej stránke www.vonacik.sk. Klient vykonáva úhradu na účet spoločnosti TS comp s.r.o.priamo bankovým prevodom na účet, vkladom do banky, poštovou poukážkou, platbou kartou cez platobnú bránu Barion, na účet predávajúceho alebo dobierkou. Úhrada kúpnej ceny musí byť vykonaná najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania elektronickej objednávky. Za uhradenú sa považuje kúpna cena po pripísaní na účet spoločnosti TS comp s.r.o. .
VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky a tvoria neoddeliteľnú súčasť elektronickej objednávky a tým aj zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej išpekcie pre Žilinský kraj so sídlom Predmestská 71, P.O. Box  B-89, 011 79 Žilina 1.

Článok II – Objednávka a uzavretie zmluvy
Klient si objednáva tovar u Predávajúceho elektronicky pod doménu www.vonacik.sk.
Popis daného tovaru, dostupnosť, jeho cena sú uvedené na webovej stránke www.vonacik.sk pri tom-ktorom tovare a rovnako aj na objednávke.
Po stlačení tlačidla príslušného tovaru sa dostane klient až k vyplneniu osobného formulára elektronickej objednávky.
Elektronickú objednávku klient dokončí stlačením tlačidla „objednať“. Predtým je klient povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím s obchodnými podmienkami“
Odoslaním elektronickej objednávky, t. j. stlačením tlačidla „pokračovať“ klient zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol predávajúcim informovaný aj o:
celkovej cene, ktorú je klient povinný predávajúcemu uhradiť.
Po vytvorení elektronickej objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme spoločnosti TS comp s.r.o. . Predávajúci zašle na e-mailovú adresu klienta, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
potvrdenie elektronickej objednávky s informáciami o objednávke.
Doručením potvrdenia o prijatí elektronickej objednávky podľa bodu 6  tohto článku VOP klientovi, sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 6 tohto článku VOP.

Čl. III  – Cena, dodanie služby a zodpovednosť
Cena tovaru je uverejnená pri popise tovaru a aj v objednávke.
Faktúru vystaví predávajúci spolu s potvrdením o úhrade. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Každá objednávka bude spracovaná do 48 hodín. Tovar je distribuovaný po ich úplnom uhradení maximálne do 14 dní (bežná doprava trvá 2-3 dni).
Internetová stránka spoločnosti TS comp s.r.o. môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia klienta.

čl. IV – Odstúpenie od zmluvy
Za svoje služby spoločnosť TS comp s.r.o. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.
Klient je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa zaplatenia kúpnej zmluvy. Odstúpenie je možné len písomnou formou na e-mailovú adresu: info@vonacik.sk s prehlásením, že od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstupuje a s priložením zaslanej faktúry. Klientovi bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou cene uvedenej na pôvodnej faktúre. Uvedená suma bude vrátená najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy(podmienka tovar bol doručený predajcovi) na bankový účet klienta.

čl. V – Ochrana osobných údajov
Klient vyhlasuje, že v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby spoločnosť TS comp s.r.o. spracovávala a uschovávala jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti spoločnosti TS comp s.r.o.   a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Spoločnosť TS comp s.r.o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi klienta zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a v súlade s účelom dohodnutým v zmluve uzatvorenej na diaľku. Klient udeľuje spoločnosti TS comp s.r.o. tento súhlas na dobu neurčitú. Spoločnosť TS comp s.r.o.  sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti klienta, a to aj bez udania dôvodov, jeho osobné údaje kedykoľvek vymaže zo svojich informačných systémov, ak ich vymazanie nebude prekážkou splnenia záväzkov dohodnutých v zmluve uzatvorenej na diaľku.

Čl. VI  Záverečné ustanovenie
Právne vzťahy medzi zúčastnenými stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Klient a spoločnosť TS comp s.r.o. sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 01.09.2015. Spoločnosť TS comp s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Každá nová verzia VOP je dostupná na webovej stránke www.vonacik.sk a je označená dátumom účinnosti. Akékoľvek objednávky sa riadia aktuálnou verziou VOP.